ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສະພາບໍລິຫານ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1999 ຮອດ ປະຈຸບັນ 

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແຕ່ປີ 1999 ຫາ ປີ 2003

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແຕ່ປີ 2003 ຫາ ປີ 2006

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ ປີ 2009

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແຕ່ປີ 2009 ຫາ ປີ 2015

ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແຕ່ປີ 2015 ຫາ ປີ 2017

ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແຕ່ປີ 2017 ຫາ ປີ 2018

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ປີ 2019

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ປີ 2020

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ປີ 2022

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ປີ 2023

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຊຸດປະຈຸບັນ