ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຍລັດ ຂອງ ສປງ

ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ (Personnel and Operation Division)
ພະແນກບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານທຶນ (Accounting and Fund Management Division)
ພະແນກວິເຄາະ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງ (Analysis and Payout Supervision Division)
ພະແນກກວດກາພາຍໃນ (Internal Audit Division)
ໂຄງການ FSNP