ຂ່າວ: ລາຕີ ສີຣາຊາ
​ພາບ: ບຸນນຳ ອິນທະວົງ
ກວດແກ້ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນັດທະວັນ ສັນຕິວົງ

ຂ່າວສານ