Annotation 2020-02-19 101528

ການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ປະກັນໄພ​ເງິນຝາກ​ເກົາຫຼີໃຕ້

21/04/2014
ໃນຕົ້ນປີ 2014, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ເຊີນປະກັນໄພເງິນຝາກເກົາຫຼີໃຕ້ ມາຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຢູ່ ສປປ ລາວ 1 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 81 ຄົນ ແລະ ສົ່ງພະນັກງານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນໄພເງິນຝາກຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ 1 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 3 ...ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Annotation 2020-02-19 101512

ການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ສະຖາບັນ​ຄຸ້ມຄອງ​ເງິນ​ຝາກ​ໄທ

21/04/2012
ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກໄທ ໂດຍເຊີນນັກວິທະຍາກອນມາເຜີຍແຜ່ວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2013, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກໄທ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ມາໃນປີ 2016 ...ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Annotation 2020-02-19 101621

ຮ່ວມມື ທະນາຄານໂລກ

21/04/2011
ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ຮ່ວມມືໃນກອບຫຼາຍຝ່າຍໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ຂອງສະມາຄົມປະກັນໄພເງິນຝາກສາກົນ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ (TA) ຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ດັ່ງນີ້: ແຕ່ປີ 2011-2014 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ (IADI APRC) ...ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Annotation 2020-02-19 101452

ການຮ່ວມມືກັບປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ

21/04/2008
ໃນປີ 2008, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ ໂດຍເລີ່ມຈາກການເຊັນໜັງສືແລກປ່ຽນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ. ມາຮອດປີ 2011, ໄດ້ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງກອນຂຶ້ນເປັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຕໍ່ມາໃນປີ 2015 ໄດ້ເຊັນຄືນໃໝ່ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ...ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
Annotation 2020-02-19 101433

ການຮ່ວມມືກັບປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ

21/04/2007
ໃນປີ 2007, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ເຊັນໜັງສືການຮ່ວມມື (Cooperation Letter) ກັບປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ມີການຮ່ວມມື ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ. ຕໍ່ມາໃນປີ 2013, ໄດ້ເຊັນໜັງສືແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືຄືນໃໝ່ (Exchange of Letter). ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ...ອ່ານເພີ່ມເຕີມ